تخمه و مغز طعم دار

لیست قیمت تخمه و مغز طعم دار
پسته نمکی خشکپاک - 220 گرم
پسته نمکی خشکپاک - 220 گرم
0 نظر
53,900تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
مغز تخمه آفتابگردان خشکپاک مقدار 250 گرم
مغز تخمه آفتابگردان خشکپاک مقدار 250 گرم
0 نظر
17,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
تخمه آفتابگردان نمکی خشکپاک مقدار 200 گرم
تخمه آفتابگردان نمکی خشکپاک مقدار 200 گرم
0 نظر
14,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
تخمه آفتابگردان لیمویی گلستان مقدار 100 گرم
تخمه آفتابگردان لیمویی گلستان مقدار 100 گرم
0 نظر
7,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
تخمه آفتابگردان نمکی گلستان مقدار 100 گرم
تخمه آفتابگردان نمکی گلستان مقدار 100 گرم
0 نظر
7,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
مغز تخمه آفتابگردان سرکه نمکی گلستان مقدار 45 گرم
مغز تخمه آفتابگردان سرکه نمکی گلستان مقدار 45 گرم
0 نظر
3,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
نخودچی و کشمش گلستان مقدار 30 گرم
نخودچی و کشمش گلستان مقدار 30 گرم
0 نظر
2,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
پسته بوداده نمکین زعفرانی گلستان مقدار 300 گرم
پسته بوداده نمکین زعفرانی گلستان مقدار 300 گرم
0 نظر
58,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
مغز پسته بو داده نمکی گلستان مقدار 30 گرم
مغز پسته بو داده نمکی گلستان مقدار 30 گرم
0 نظر
10,900تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
پسته خام اکبری گلستان مقدار 300 گرم
پسته خام اکبری گلستان مقدار 300 گرم
0 نظر
67,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
تخمه آفتابگردان گلپر گلستان مقدار 100 گرم
تخمه آفتابگردان گلپر گلستان مقدار 100 گرم
0 نظر
7,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
مغز بادام زمینی فلفلی گلستان مقدار 40 گرم
مغز بادام زمینی فلفلی گلستان مقدار 40 گرم
0 نظر
3,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
پسته بو داده نمکین گلستان مقدار 75 گرم
پسته بو داده نمکین گلستان مقدار 75 گرم
0 نظر
14,900تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
پسته بوداده و نمکین گلستان مقدار 60 گرم
پسته بوداده و نمکین گلستان مقدار 60 گرم
0 نظر
12,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
تخمه کدو نمکی گلستان - 50 گرم
تخمه کدو نمکی گلستان - 50 گرم
0 نظر
6,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
پسته بوداده نمکین زعفرانی گلستان مقدار 75 گرم
پسته بوداده نمکین زعفرانی گلستان مقدار 75 گرم
0 نظر
14,900تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
پسته خام کله قوچی گلستان مقدار 60 گرم
پسته خام کله قوچی گلستان مقدار 60 گرم
0 نظر
14,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
مغز بادام زمینی سرکه نمکی گلستان مقدار 40 گرم
مغز بادام زمینی سرکه نمکی گلستان مقدار 40 گرم
0 نظر
3,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
مغز نمکی تخمه آفتابگردان گلستان مقدار 45 گرم
مغز نمکی تخمه آفتابگردان گلستان مقدار 45 گرم
0 نظر
3,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
تخمه آفتاب گردان لینا مقدار 25 گرم
تخمه آفتاب گردان لینا مقدار 25 گرم
0 نظر
1,700تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
تخمه آفتاب گردان لینا با طعم لیمو مقدار 120 گرم
تخمه آفتاب گردان لینا با طعم لیمو مقدار 120 گرم
0 نظر
7,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
تخمه آفتاب گردان لینا مقدار 110 گرم
تخمه آفتاب گردان لینا مقدار 110 گرم
0 نظر
7,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
پسته لیوانی لورا مقدار 220 گرم
پسته لیوانی لورا مقدار 220 گرم
0 نظر
58,900تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
پسته قوطی لورا مقدار 180 گرم
پسته قوطی لورا مقدار 180 گرم
0 نظر
54,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه