فراورده های منجمد و یخچالی

لیست قیمت فراورده های منجمد و یخچالی
فیله سوخاری ماهی مارین - 500 گرم
فیله سوخاری ماهی مارین - 500 گرم
0 نظر
43,200تومان
2 فروشگاه
2 فروشگاه
سبزی قورمه منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم
سبزی قورمه منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم
0 نظر
6,560تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
شاتوت نوبر سبز 1 کیلوگرم
شاتوت نوبر سبز 1 کیلوگرم
0 نظر
62,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
ذرت شیرین منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم
ذرت شیرین منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم
0 نظر
8,880تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سبزی کوکو منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم
سبزی کوکو منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم
0 نظر
6,560تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
انبه منجمد نوبر سبز مقدار 1 کیلوگرم
انبه منجمد نوبر سبز مقدار 1 کیلوگرم
0 نظر
119,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سیب زمینی وجز نوبر سبز مقدار 900 گرم
سیب زمینی وجز نوبر سبز مقدار 900 گرم
0 نظر
29,850تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سیب زمینی سرخ کرده یخ زده ب.آ مقدار 750 گرم
سیب زمینی سرخ کرده یخ زده ب.آ مقدار 750 گرم
0 نظر
17,200تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
شنیسل مرغ ب.آ مقدار 570 گرم
شنیسل مرغ ب.آ مقدار 570 گرم
0 نظر
32,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
چیکن فینگر ب.آ - 310 گرم
چیکن فینگر ب.آ - 310 گرم
0 نظر
22,200تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
جوجه کباب هانی مقدار 175 گرم
جوجه کباب هانی مقدار 175 گرم
0 نظر
15,300تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
کوردن بلو مارین - 1 کیلوگرم
کوردن بلو مارین - 1 کیلوگرم
0 نظر
67,300تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
شنیسل مرغ مارین - 1 کیلوگرم
شنیسل مرغ مارین - 1 کیلوگرم
0 نظر
51,590تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
میگو سوخاری مارین مقدار 250 گرم
میگو سوخاری مارین مقدار 250 گرم
0 نظر
25,240تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
فلافل مارین مقدار 950 گرم
فلافل مارین مقدار 950 گرم
0 نظر
27,880تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
ناگت مرغ مارین مقدار 1.5 کیلوگرم
ناگت مرغ مارین مقدار 1.5 کیلوگرم
0 نظر
69,700تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
ناگت مرغ ستاره مارین وزن 250 گرم
ناگت مرغ ستاره مارین وزن 250 گرم
0 نظر
14,280تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
فیله سوخاری مرغ مارین مقدار 400 گرم
فیله سوخاری مرغ مارین مقدار 400 گرم
0 نظر
26,940تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سیب زمینی سرخ کرده یخ زده مارین - 700 گرم
سیب زمینی سرخ کرده یخ زده مارین - 700 گرم
0 نظر
14,870تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
مرغ برگر سوخاری مارین مقدار 460 گرم
مرغ برگر سوخاری مارین مقدار 460 گرم
0 نظر
25,160تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
ناگت قارچ و مرغ مارین مقدار 250 گرم
ناگت قارچ و مرغ مارین مقدار 250 گرم
0 نظر
14,450تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
کردون بلو مارین وزن 500 گرم
کردون بلو مارین وزن 500 گرم
0 نظر
30,260تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
ناگت مرغ ستاره ای مارین - 1 کیلوگرم
ناگت مرغ ستاره ای مارین - 1 کیلوگرم
0 نظر
48,190تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
میگو سوخاری مارین مقدار 450 گرم
میگو سوخاری مارین مقدار 450 گرم
0 نظر
45,390تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه