سوسیس و کالباس

لیست قیمت سوسیس و کالباس
سوسیس آلمانی شام شام مقدار 500 گرم
سوسیس آلمانی شام شام مقدار 500 گرم
0 نظر
10,800تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
کراکف پنیری شام شام مقدار 420 گرم
کراکف پنیری شام شام مقدار 420 گرم
0 نظر
18,900تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
کالباس مرغ 60% خانواده شام شام مقدار 500 گرم
کالباس مرغ 60% خانواده شام شام مقدار 500 گرم
0 نظر
19,600تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
کوکتل پنیر 55% شام شام مقدار 500 گرم
کوکتل پنیر 55% شام شام مقدار 500 گرم
0 نظر
23,400تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سوسیس هات داگ ممتاز 70% شام شام مقدار 1000 گرم
سوسیس هات داگ ممتاز 70% شام شام مقدار 1000 گرم
0 نظر
40,800تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سوسیس کوکتل 55% شام شام مقدار 1000 گرم
سوسیس کوکتل 55% شام شام مقدار 1000 گرم
0 نظر
31,300تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سوسیس هات داگ 55% شام شام مقدار 500 گرم
سوسیس هات داگ 55% شام شام مقدار 500 گرم
0 نظر
17,100تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سوسیس بلغاری شام شام مقدار 1000 گرم
سوسیس بلغاری شام شام مقدار 1000 گرم
0 نظر
37,800تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سوسیس مخصوص 60% شام شام مقدار 500 گرم
سوسیس مخصوص 60% شام شام مقدار 500 گرم
0 نظر
19,800تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سوسیس ممتاز 70% شام شام مقدار 1000 گرم
سوسیس ممتاز 70% شام شام مقدار 1000 گرم
0 نظر
41,600تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سوسیس کوکتل دودی 55% شام شام مقدار 1000 گرم
سوسیس کوکتل دودی 55% شام شام مقدار 1000 گرم
0 نظر
34,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سوسیس مخصوص 60% شام شام مقدار 1000 گرم
سوسیس مخصوص 60% شام شام مقدار 1000 گرم
0 نظر
36,200تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سوسیس هات داگ ممتاز 70% شام شام مقدار 500 گرم
سوسیس هات داگ ممتاز 70% شام شام مقدار 500 گرم
0 نظر
21,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
کوکتل پنیر 55% شام شام مقدار 1000 گرم
کوکتل پنیر 55% شام شام مقدار 1000 گرم
0 نظر
43,900تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
کوکتل ممتاز 70 درصد 202 وزن 1 کیلوگرم
کوکتل ممتاز 70 درصد 202 وزن 1 کیلوگرم
0 نظر
52,700تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
کوکتل دودی 202 وزن 1 کیلوگرم
کوکتل دودی 202 وزن 1 کیلوگرم
0 نظر
36,400تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سوسیس بلغاری 202 وزن 1 کیلوگرم
سوسیس بلغاری 202 وزن 1 کیلوگرم
0 نظر
35,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
کوکتل 55 درصد 202 وزن 1 کیلوگرم
کوکتل 55 درصد 202 وزن 1 کیلوگرم
0 نظر
36,400تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
هات داگ گوشت و پنیر 55 درصد 202 وزن 1 کیلوگرم
هات داگ گوشت و پنیر 55 درصد 202 وزن 1 کیلوگرم
0 نظر
50,900تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
کوکتل گوشت و پنیر 202 وزن 1 کیلوگرم
کوکتل گوشت و پنیر 202 وزن 1 کیلوگرم
0 نظر
50,900تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
کوکتل پریمیوم 80 درصد 202 وزن 300 گرم
کوکتل پریمیوم 80 درصد 202 وزن 300 گرم
0 نظر
29,100تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سوسیس بلغاری 55 درصد گوشت قرمز هایزم بسته 3 عددی
سوسیس بلغاری 55 درصد گوشت قرمز هایزم بسته 3 عددی
0 نظر
13,700تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سوسیس کوکتل ساده 55 درصد گوشت گوشتیران - 300 گرم
سوسیس کوکتل ساده 55 درصد گوشت گوشتیران - 300 گرم
0 نظر
15,660تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه