ماهی، میگو و خاویار

لیست قیمت ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی کوتر ممتاز منجمد تحفه - 600 گرم
فیله ماهی کوتر ممتاز منجمد تحفه - 600 گرم
0 نظر
58,400تومان
2 فروشگاه
2 فروشگاه
فیله منجمد شوریده جنوب تحفه مقدار 700 گرم
فیله منجمد شوریده جنوب تحفه مقدار 700 گرم
0 نظر
66,700تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
فیله میگو رگ زده سایز 110-91 مه پروتئین مقدار 800 گرم
فیله میگو رگ زده سایز 110-91 مه پروتئین مقدار 800 گرم
0 نظر
107,200تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
فیله تیلاپیا بدون تیغ مه پروتئین مقدار 600 گرم
فیله تیلاپیا بدون تیغ مه پروتئین مقدار 600 گرم
0 نظر
40,880تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
خاویار بلوگا پرورشی کالچر - 50 گرم
خاویار بلوگا پرورشی کالچر - 50 گرم
0 نظر
590,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
خاویار بری پرورشی کالچر وزن 30 گرم
خاویار بری پرورشی کالچر وزن 30 گرم
0 نظر
243,800تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
فیله سالمون دودی کیان ماهی خزر مقدار 200 گرم
فیله سالمون دودی کیان ماهی خزر مقدار 200 گرم
0 نظر
179,550تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
فیله ماهی کوتر منجمد زرافشان جنوب وزن 500 گرم
فیله ماهی کوتر منجمد زرافشان جنوب وزن 500 گرم
0 نظر
37,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
استیک ماهی شیر منجمد زرافشان مقدار 700 گرم
استیک ماهی شیر منجمد زرافشان مقدار 700 گرم
0 نظر
100,985تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
ماهی سنگسر منجمد زرافشان جنوب مقدار 700 گرم
ماهی سنگسر منجمد زرافشان جنوب مقدار 700 گرم
0 نظر
56,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
فیله میگو پلویی منجمد زرافشان جنوب - 500 گرم
فیله میگو پلویی منجمد زرافشان جنوب - 500 گرم
0 نظر
62,800تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
ماهی قزل آلا منجمد زرافشان جنوب مقدار 1 کیلوگرم
ماهی قزل آلا منجمد زرافشان جنوب مقدار 1 کیلوگرم
0 نظر
47,100تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
فیله حلوا سیاه منجمد زرافشان مقدار 700 گرم
فیله حلوا سیاه منجمد زرافشان مقدار 700 گرم
0 نظر
98,705تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
ماهی قزل آلا شکم خالی شارین وزن 1000 گرم
ماهی قزل آلا شکم خالی شارین وزن 1000 گرم
0 نظر
48,800تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
ماهی قزل سالمون ایرانی منجمد شارین مقدار 500 گرم
ماهی قزل سالمون ایرانی منجمد شارین مقدار 500 گرم
0 نظر
53,900تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
میگو پلویی شارین وزن 500 گرم
میگو پلویی شارین وزن 500 گرم
0 نظر
46,800تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
فیله ماهی سارم ممتاز منجمد شارین مقدار 500 گرم
فیله ماهی سارم ممتاز منجمد شارین مقدار 500 گرم
0 نظر
46,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
استیک منجمد قزل سالمون شارین مقدار 500 گرم
استیک منجمد قزل سالمون شارین مقدار 500 گرم
0 نظر
31,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
میگو بدون رگ و پوست شارین سایز 110-91 - 500 گرم
میگو بدون رگ و پوست شارین سایز 110-91 - 500 گرم
0 نظر
65,200تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
میگو بدون پوست و رگ شارین سایز 70-61 - 500 گرم
میگو بدون پوست و رگ شارین سایز 70-61 - 500 گرم
0 نظر
76,300تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
فیله ماهی حسون شارین وزن 700 گرم
فیله ماهی حسون شارین وزن 700 گرم
0 نظر
24,750تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
فیله ماهی شوریده شارین وزن 700 گرم
فیله ماهی شوریده شارین وزن 700 گرم
0 نظر
70,800تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
میگو شارین سایز 71-90 - 500 گرم
میگو شارین سایز 71-90 - 500 گرم
0 نظر
69,100تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه