گوشت مرغ

لیست قیمت گوشت مرغ
مغز ران بوقلمون توکاسان خاور مقدار 0.9 کیلوگرم
مغز ران بوقلمون توکاسان خاور مقدار 0.9 کیلوگرم
0 نظر
75,240تومان
2 فروشگاه
2 فروشگاه
شنیسل مرغ کوروش پروتئین البرز مقدار 900 گرم
شنیسل مرغ کوروش پروتئین البرز مقدار 900 گرم
0 نظر
27,700تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
ساق مرغ بدون پوست کوروش پروتئین البرز مقدار 900 گرم
ساق مرغ بدون پوست کوروش پروتئین البرز مقدار 900 گرم
0 نظر
24,200تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
مغز ران مرغ کوروش پروتئین البرز مقدار 900 گرم
مغز ران مرغ کوروش پروتئین البرز مقدار 900 گرم
0 نظر
22,800تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
جوجه کبابی کوروش پروتئین البرز - 900 گرم
جوجه کبابی کوروش پروتئین البرز - 900 گرم
0 نظر
27,700تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
ران مرغ کوروش پروتئین البرز مقدار 900 گرم
ران مرغ کوروش پروتئین البرز مقدار 900 گرم
0 نظر
20,440تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
ران مرغ کوروش پروتئین البرز مقدار 1800 گرم
ران مرغ کوروش پروتئین البرز مقدار 1800 گرم
0 نظر
42,110تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
مغز ران مرغ کوروش پروتئین البرز - 1800 گرم
مغز ران مرغ کوروش پروتئین البرز - 1800 گرم
0 نظر
46,980تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
گردن مرغ پویا پروتئین وزن 900 گرم
گردن مرغ پویا پروتئین وزن 900 گرم
0 نظر
6,630تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
جوجه ساده پویا پروتئین وزن 900 گرم
جوجه ساده پویا پروتئین وزن 900 گرم
0 نظر
27,700تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
شنیسل ساده مرغ پویا پروتئین وزن 900 گرم
شنیسل ساده مرغ پویا پروتئین وزن 900 گرم
0 نظر
27,700تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
شنیسل مرغ پویا پروتئین وزن 900 گرم
شنیسل مرغ پویا پروتئین وزن 900 گرم
0 نظر
27,700تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
جوجه کبابی پویا پروتئین وزن 900 گرم
جوجه کبابی پویا پروتئین وزن 900 گرم
0 نظر
24,930تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
بال و بازو کبابی مرغ پویا پروتئین وزن 900 گرم
بال و بازو کبابی مرغ پویا پروتئین وزن 900 گرم
0 نظر
16,440تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
مرغ خورد شده پویا پروتئین وزن 1800 گرم
مرغ خورد شده پویا پروتئین وزن 1800 گرم
0 نظر
41,230تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سینه مرغ بی استخوان پویا پروتئین وزن 1.8 کیلوگرم
سینه مرغ بی استخوان پویا پروتئین وزن 1.8 کیلوگرم
0 نظر
55,420تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
ران و سینه مرغ پویا پروتئین وزن 1800 گرم
ران و سینه مرغ پویا پروتئین وزن 1800 گرم
0 نظر
42,020تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
بال ساده مرغ پویا پروتئین وزن 900 گرم
بال ساده مرغ پویا پروتئین وزن 900 گرم
0 نظر
18,810تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
بال و بازو مرغ پویا پروتئین وزن 900 گرم
بال و بازو مرغ پویا پروتئین وزن 900 گرم
0 نظر
18,270تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
بال کبابی مرغ پویا پروتئین وزن 900 گرم
بال کبابی مرغ پویا پروتئین وزن 900 گرم
0 نظر
16,920تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
بازو کبابی مرغ پویا پروتئین وزن 900 گرم
بازو کبابی مرغ پویا پروتئین وزن 900 گرم
0 نظر
18,270تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
پارما 98% بوقلمون سولیکو مقدار 300 گرم
پارما 98% بوقلمون سولیکو مقدار 300 گرم
0 نظر
26,250تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه