گوشت گاو و گوساله

لیست قیمت گوشت گاو و گوساله
ران ممتاز گوساله مهیا پروتئین - 1 کیلوگرم
ران ممتاز گوساله مهیا پروتئین - 1 کیلوگرم
0 نظر
87,790تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
راسته ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم
راسته ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم
0 نظر
99,900تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
گوشت گوساله خورشتی مهیا پروتئین - 800 گرم
گوشت گوساله خورشتی مهیا پروتئین - 800 گرم
0 نظر
87,720تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
رولت ماهیچه گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم
رولت ماهیچه گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم
0 نظر
96,480تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
ماهیچه ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم
ماهیچه ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم
0 نظر
96,480تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
استیک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم
استیک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم
0 نظر
67,340تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
گوشت مخلوط گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم
گوشت مخلوط گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم
0 نظر
90,940تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
بیفتک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم
بیفتک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم
0 نظر
67,660تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه