مواد پروتئینی

لیست قیمت مواد پروتئینی
مغز ران بوقلمون توکاسان خاور مقدار 0.9 کیلوگرم
مغز ران بوقلمون توکاسان خاور مقدار 0.9 کیلوگرم
0 نظر
75,240تومان
2 فروشگاه
2 فروشگاه
فیله ماهی کوتر ممتاز منجمد تحفه - 600 گرم
فیله ماهی کوتر ممتاز منجمد تحفه - 600 گرم
0 نظر
70,680تومان
2 فروشگاه
2 فروشگاه
کوکتل 55 درصد گوشت کیمبال - 1 کیلوگرم
کوکتل 55 درصد گوشت کیمبال - 1 کیلوگرم
0 نظر
35,440تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سوسیس 70 درصد گوشت کیمبال - 1 کیلوگرم
سوسیس 70 درصد گوشت کیمبال - 1 کیلوگرم
0 نظر
46,200تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سوسیس 55 درصد گوشت قرمز با پنیر کیمبال - 300 گرم
سوسیس 55 درصد گوشت قرمز با پنیر کیمبال - 300 گرم
0 نظر
13,280تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سوسیس 70 درصد گوشت کیمبال - 300 گرم
سوسیس 70 درصد گوشت کیمبال - 300 گرم
0 نظر
13,170تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
کوکتل 55 درصد گوشت کیمبال - 300 گرم
کوکتل 55 درصد گوشت کیمبال - 300 گرم
0 نظر
11,920تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
بازو مرغ کیمبال مقدار 900 گرم
بازو مرغ کیمبال مقدار 900 گرم
0 نظر
17,700تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
کوکتل انگشتی سولیکو مقدار 1000 گرم
کوکتل انگشتی سولیکو مقدار 1000 گرم
0 نظر
38,800تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سوسیس چیکو 55% مرغ سولیکو مقدار 300 گرم
سوسیس چیکو 55% مرغ سولیکو مقدار 300 گرم
0 نظر
13,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سوسیس بلغاری گوشت سولیکو مقدار 1000 گرم
سوسیس بلغاری گوشت سولیکو مقدار 1000 گرم
0 نظر
40,400تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
میگو سایز 90-71 بیستون وزن 200 گرم
میگو سایز 90-71 بیستون وزن 200 گرم
0 نظر
28,270تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
میگو سایز 60-51 بیستون وزن 500 گرم
میگو سایز 60-51 بیستون وزن 500 گرم
0 نظر
82,720تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
فیله ماهی گیش ممتاز بیستون وزن 600 گرم
فیله ماهی گیش ممتاز بیستون وزن 600 گرم
0 نظر
76,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
فیله ماهی سارم بیستون وزن 600 گرم
فیله ماهی سارم بیستون وزن 600 گرم
0 نظر
56,170تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
ماهی سلطان ابراهیم بیستون صید - 600 گرم
ماهی سلطان ابراهیم بیستون صید - 600 گرم
0 نظر
37,600تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
ماهی حلوا سیاه بیستون - 600 گرم
ماهی حلوا سیاه بیستون - 600 گرم
0 نظر
72,280تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
ماهی قزل آلا شکم خالی منجمد بیستون صید - 1 کیلوگرم
ماهی قزل آلا شکم خالی منجمد بیستون صید - 1 کیلوگرم
0 نظر
52,400تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
ماهی شوریده چشم درشت منجمد بیستون مقدار 600 گرم
ماهی شوریده چشم درشت منجمد بیستون مقدار 600 گرم
0 نظر
45,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
فیله ماهی تیلاپیا بیستون وزن 600 گرم
فیله ماهی تیلاپیا بیستون وزن 600 گرم
0 نظر
56,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
میگو سایز 90-71 بیستون - 500 گرم
میگو سایز 90-71 بیستون - 500 گرم
0 نظر
92,700تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
میگو سایز 150-100 بیستون وزن 200 گرم
میگو سایز 150-100 بیستون وزن 200 گرم
0 نظر
28,520تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
میگو سایز 40-36 بیستون وزن 500 گرم
میگو سایز 40-36 بیستون وزن 500 گرم
0 نظر
124,300تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه