خشکبار و شیرینی

لیست قیمت خشکبار و شیرینی
آجیل سلامتی عرشیا مقدار 500 گرم
آجیل سلامتی عرشیا مقدار 500 گرم
0 نظر
22,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
بادام ژاپنی عرشیا مقدار 500 گرم
بادام ژاپنی عرشیا مقدار 500 گرم
0 نظر
60,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
مغز گردو خورشتی عرشیا مقدار 1 کیلو گرم
مغز گردو خورشتی عرشیا مقدار 1 کیلو گرم
0 نظر
176,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
آجیل عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
آجیل عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
0 نظر
230,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
مغز گردو آذر شهر عرشیا مقدار 250 گرم
مغز گردو آذر شهر عرشیا مقدار 250 گرم
0 نظر
52,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
مغز گردو آذرشهر عرشیا مقدار 500 گرم
مغز گردو آذرشهر عرشیا مقدار 500 گرم
0 نظر
110,050تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
مغز گردو توسرکان عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
مغز گردو توسرکان عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
0 نظر
230,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
کشمش پلویی عرشیا مقدار 500 گرم
کشمش پلویی عرشیا مقدار 500 گرم
0 نظر
29,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
بادام هندی شور عرشیا 1 کیلوگرم
بادام هندی شور عرشیا 1 کیلوگرم
0 نظر
280,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
آجیل آریایی عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
آجیل آریایی عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
0 نظر
235,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
تخمه کدو گوشتی دو آتیشه عرشیا مقدار 250 گرم
تخمه کدو گوشتی دو آتیشه عرشیا مقدار 250 گرم
0 نظر
23,400تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
آجیل چهار مغز خام عرشیا مقدار 500 گرم
آجیل چهار مغز خام عرشیا مقدار 500 گرم
0 نظر
138,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
خرما پیارم عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
خرما پیارم عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
0 نظر
108,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
مغز بادام ایرانی خام عرشیا مقدار 250 گرم
مغز بادام ایرانی خام عرشیا مقدار 250 گرم
0 نظر
63,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
خلال بادام عرشیا مقدار 250 گرم
خلال بادام عرشیا مقدار 250 گرم
0 نظر
60,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
پسته اکبری دستچین شور عرشیا 1 کیلوگرم
پسته اکبری دستچین شور عرشیا 1 کیلوگرم
0 نظر
256,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
بادام زمینی عرشیا مقدار 250 گرم
بادام زمینی عرشیا مقدار 250 گرم
0 نظر
23,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
حبه زنجبیل عرشیا مقدار 250 گرم
حبه زنجبیل عرشیا مقدار 250 گرم
0 نظر
34,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
تخمه آفتاب گردان دور سفید شور عرشیا مقدار 500 گرم
تخمه آفتاب گردان دور سفید شور عرشیا مقدار 500 گرم
0 نظر
27,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
آجیل چهار مغز شور عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
آجیل چهار مغز شور عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
0 نظر
276,250تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
مغز گردو توسرکان عرشیا مقدار 250 گرم
مغز گردو توسرکان عرشیا مقدار 250 گرم
0 نظر
58,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
مغز گردو خورشتی عرشیا مقدار 250 گرم
مغز گردو خورشتی عرشیا مقدار 250 گرم
0 نظر
44,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
بادام ژاپنی عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
بادام ژاپنی عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
0 نظر
123,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
خرما خاصویی عرشیا مقدار 1000 گرم
خرما خاصویی عرشیا مقدار 1000 گرم
0 نظر
49,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه