خدمات وکالت

وکالت

وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن بر کسی است که به علم حقوق وارد می باشد. وکالت در واقع عقدی است که یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام کار به خصوص و یا تمامی امور به عنوان نایب و جانشین خود انتخاب می کند و آن طرف می تواند در آن کار دخالت و به جای آن شخص آن کار را انجام دهد. در وکالت، کسی که وکالت می دهد را موکل و کسی که وکالت را قبول می کنند وکیل می گویند. هر شخصی می تواند از دیگر خدمات وکالت استفاده کند نظیر: دريافت مشاوره، چه در برابر دادگاهها، چه در داوري و چه در برابر ساير ارگانها و مقامات، وكيل دادگستري را به اختيار خود تعيين کند.

انواع وکالت

وکالت از نظر اختیارات به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود. وکالت مطلق : در این نوع وکالت شخص، طرفی را برای انجام تمامی امور خود نظیر امور مالی و اداری وکیل می کند. مانند فروش و خرید ملک و ماشین و یا پرداخت هزینه های امرارومعاش خانواده و... در وکالت مطلق وکیل بدون هیچ محدودیتی حق دخل و تصرف در اموال موکل را دارد و نیازی به اجازه موکل ندارد البته وکیل مقید به رعایت صلاح و مصلحت موکل خود می باشد. وکالت مقید: در این نوع وکالت حدود و اختیارات وکیل از طرف موکلش تعیین می شود و مورد وکالت کاملا مشخص و معین است و وکیل فقط در همین مورد حق دخالت دارد نه در تمامی امور برای مثال فقط در خرید منزل و یا فروش ماشین می تواند نایب موکل خود باشد.

احکام و شرایط وکالت

وکالت نیز مانند هر عقد و قراردادی دارای شرایط خاص خود می باشد که به توضیح آن می پردازیم . ۱- در وکالت نیازی به عقد قرارداد و خواندن صیغه نیست در واقع وکالت عقدی است که نیاز به ایجاب دارد یعنی اگر شخص به کسی بفهماند که تو را به عنوان وکیلم انتخاب کرده ام و طرف هم بفهماند که قبول کرده ام عقد وکالت کاملا صحیح می باشد.۲- از شرایط موکل و وکیل این است که باید هر دو در سلامت عقل و بالغ باشند و کارها را با اختیار خود انجام دهند در این صورت وکالت صحیح می باشد.۳- اگر موکل نابالغ باشد و از لحاظ سنی آن قدر کوچک باشد که قدرت تصمیم گیری در امورش را نداشته باشد اگر ولَی او اجازه این کار را به وکیل دهد ، وکالت صحیح می باشد۴- اگر شخصی کسی را برای انجام تمام امور خود وکیل کند یعنی وکالت از نوع مطلق و صحیح است ولی اگر برای انجام یکی از کارهایش وکیل انتخاب می کند ولی آن کار را معین و مشخص نکند عقد وکالت صحیح نمی باشد۵- اگر موکل برای وکیل خود حق الوکاله تعیین کند، بعد از پایان کار موظف به پرداخت حق الوکاله می باشد. ۶- اگر شخصی کسی از شهر دیگر را به عنوان وکیل خود انتخاب کند و آن شخص قبول کند گرچه وکالت نامه پس از مدتی به دست وکیل برسد وکالت صحیح می باشد.

نمایش بیشتر